رسول اکرم صلى الله علیه و آله

صفات شخص راستگو
راستگو اجلش به تاخیر می لفتد و روزی اش زیاد می شود.

t.me/revaghmarefat

صفات شخص راستگو