رسول اکرم صلى الله علیه و آله

راستگو بهترین صفت دوست
بهترین دوست تو کسی است که با راستگویی تو را به بهترین کارها وا دارد

t.me/revaghmarefat

راستگو بهترین صفت دوست