رسول اکرم صلى الله علیه و آله

ویژگی دروغگوییدروغگویی همراه بدکاری است که هر دو در جهنمند

t.me/revaghmarefat

ویژگی دروغگویی