رسول اکرم صلى الله علیه و آله

ویژگی راستگوییراستگویی با نیکوکاری همراست که هر دو در بهشتند

t.me/revaghmarefat

ویژگی راستگویی