رسول اکرم صلى الله علیه و آله

نتیجه راستگوییراستگویی موجب آرامش ودروغگویی موجب تشویش است.

t.me/revaghmarefat


نتیجه راستگویی