قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب

نتیجه یکسانراستگو با راستگویی خود به همان می رسد که حیله گر با حیله گری خود می رسد

t.me/revaghmarefat

نتیجه یکسان