قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب

نشانه مومنمومن بسار راستگو و نیکوکار است.

t.me/revaghmarefat

نشانه مومن