رسول اکرم صلى الله علیه و آله

امیدواریبه کسی که راستگو است امیدوار باش

t.me/revaghmarefat

امیدواری