امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام

ثمرات راستگوییراستگو در آستانه نجات و بزرگواری و دروغگو در لبه پرتگاه و خواری است

t.me/revaghmarefat

راستگویی