امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام

نتیجه راستگوییراستگویی خیر دنیا و آخرت را در بر دارد

t.me/revaghmarefat


راستگویی