ابن شهر اشوب

راستگویی پیامبر اکرمیکی از بیست خصلت پیامبر اکرم راستگویی او بود

t.me/revaghmarefatراستگویی