امام صادق علیه السلام

تصدیق راستگوخداوند اولین کسی است که راستگو را تصدیق می کند

t.me/revaghmarefatراستی