امام صادق علیه السلام

راستگویی پیامبرانهیچ پیامبری نیامد، مگر با راستگویی

t.me/revaghmarefatراستی