امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام

فضیلت و برتریراستگویی، فضیلت و برتری است.

t.me/revaghmarefat


راستی