امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام

نجات بخشیراستگویی، نجات بخش است.
t.me/revaghmarefat

راستگویی