امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده اند

راستگویی

راستگویی امانت داری و دروغگویی خیانت است.