لتسکنو الیها
هدف ازدواج فقط تنها غریزه ی جنسی نیست بلکه رسیدن به یک آرامش جسمی و روانی است.